Sejarah Ulama dan Gerakan Politik Islam Sejak Zaman Nabi

ulama zaman nabi

Pecihitam.org – Istilah ulama tidak begitu banyak digunakan pada zaman awal Islam. Para sahabat dan tabi’in, secara keseluruhan adalah pewaris nabi yang melanjutkan perjuangan Rasulullah s.a.w. dalam mengajarkan ilmu pengetahuan, mendidik rohani dan mengembangkan ajaran agama.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Istilah ‘ulama secara meluas dikenali hanya selepas masyarakat Islam memerlukan tenaga pakar dalam berbagai lapangan. Perkataan ‘ulama dalam Bahasa Arab digunakan secara teknikal kepada orang-orang yang berpengetahuan dalam mana-mana bidang pengetahuan Islam.

Meskipun demikian, kata ‘ulama adalah nama khusus diberikan pula kepada setiap bidang seperti Faqih kepada ahli di bidang Fiqh (hukum), mutakallim kepada ahli di bidang Kalam (teologi), Muhaddith kepada ahli di bidang hadith, dan mufassir kepada ahli-ahli tafsir.

Namun begitu, pemakaian perkataan ‘ulama dari al-Quran tidaklah hanya khusus kepada ahli di bidang agama semata-mata, tetapi umum kepada mereka yang berkeahlian di bidang masing-masing termasuk bidang sosial dan politik.

Perubahan sosial Islam dimulakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sendiri yang menjadikan rumah al-Arqam sebagai sekolah pertama dalam Islam. Bahkan rumah Rasulullah sendiri dijadikan tempat belajar ilmu. Rasulullah s.a.w. bertindak sebagai guru dan pendidik pertama.

Baca Juga:  Pergolakan Umat Islam Pada Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq

Pengajaran Nabi Muhammad s.a.w. adalah yang bersangkutan dengan akidah, syariah dan akhlak. Keunikan pengajaran dan pendidikan beliau ialah dalam bentuk teori dan praktis sekaligus. Sikap dan tingkah laku yang ditunjuknya adalah contoh praktis kepada pengajaran yang diberikan.

Apabila berlaku hijrah Rasulullah s.a.w. ke Madinah, masjid mula didirikan. la bukan sekadar tempat ibadat tetapi sebagai pusat aktivitas sosial berbentuk keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk sebagai pusat pengajaran dan pendidikan.

Melalui institusi masjid, Rasulullah s.a.w melahirkan generasi ‘ulama di kalangan sahabat. Antara mereka yang mendapat didikan dan paling terkemuka di bidang ilmu ialah ‘Umar, ‘Ali, Ibn Mas’ud, Ibn ‘Umar, Ibn Abbas, Zayd bin Thabit dan ‘A’ishah. Juga tokoh-tokoh seperti Mu’adh, Abu-al-Darda’, Abu Dhar, Abu Musa al-Ash’ari, Salman al-Farisi dan Iain-lain.

Pada zaman Dinasti Abbasiyyah muncul pula tokoh-tokoh seperti Ibn Hanbal (750-855M.) dan al-Shafi’I (767-854M.). Selain dari itu muncul juga aliran Syi’ah Isma’ili (al-Qaramitah – sekitar 890M.) yang dipimpin oleh Ubaydillah al-Mahdi (909M.).

Baca Juga:  Sistem Politik Atau Pemerintahan Arab Pra Islam

Kemudian dalam sebuah buku yang di tulis oleh Munawar Chalil yang berjudul Peranan Ulama Dalam Masyarakat Dan Negara, ia menjelaskan bahwa pembaharuan-pembaharuan selanjutnya dilakukan oleh Ibn Hazm (m. 1063M.) ketika kelemahan kerajaan Amawiyyah di Andalusia, diikuti oleh Salah-al-Din alAyyubi (1171-1187M.) pada masa kejatuhan khilafah Fatimiyyah sehingga dapat mengalahkan tentera salib di Hittin pada tahun 1187M.

Begitulah seterusnya ketika kehancuran kerajaan Abbasiyyah akibat serangan tentera Mongol. Tokoh ‘ulama yang terkenal Ibn Taymiyyah (1263-1328M.) muncul bersama murid-murid beliau seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah (m. 1350M.) dan Ibn Kathir (m. 1373).

Kemunculan kerajaan ‘Utsmaniyyah pula menandakan perpindahan kepimpinan umat Islam daripada tangan orang-orang Arab kepada bangsa Turki. Meskipun tidak ada pertalian keturunan nasab antara bangsa Turki dengan Nabi Muhammad s.a.w., Sultan Salim satu menggelarkan dirinya sebagai khalifah yang kemudiannya diikuti oleh sultan-sultan selanjutnya.

Kekuasaan ‘Utsmaniyyah menjadi lemah selepas abad ke XVIIM, oleh sikap membazir para sultan yang memerintah secara kekerasan. Inilah sebenarnya antara faktor mengundang gerakan Wahabi pada abad 12M.

Baca Juga:  Sejarah Beridirinya Kesultanan Kanoman Cirebon; Kasultanan Islam Ternama di Pesisir Pantai Utara

Ringkasnya, ‘ulama sejak dari zaman nabi Muhammad telah berfungsi membawa perubahan melalui ijtihad hukum-hukum baru yang menyentuh persoalan masyarakat. Mereka berbincang dengan pemerintah dan memberi nasihat. Kemudian mereka juga terlibat dengan kepimpinan sosial dan politik. Ada juga dari kalangan mereka yang memimpin negara seperti ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Aziz dan Salah-al-Din al-Ayyubi.

M. Dani Habibi, M. Ag